st-tysul-church

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

Rhaglen 2016

27 Ionawr - Cyfarfod Cyffredin Blynyddol ac wedyn "Presentation of the Society's recent acquisitions

6 Chwefror - diwrnod agored i ddathlu Diwrnod Genedlaethol Llyfrgelloedd yn Llyfrgell Llandysul

24 Chwefror - "Origins of the Cenotaph" with Dr. Lester Mason

30 Mawrth"History of Motoring in Ceredigion" with Andrew Williams

27 Ebrill - “Wife to moor to lift turf: The daily lives of an elderly Ceredigion couple at the end of the 18th century" with Michael Freeman **Dyddiad wedi newid - yn wreiddiol 28/9**
 
30 Ebrill - Fforwum Hanes Lleol Ceredigion "Cludiant yng Ngheredigion" yn Neuadd Llwyncelyn, SA46 0HF.
Fe fydd y diwrnod yn gynnwys siaradwyr ar nifer o agweddau o gludiant yn yr ardal, gan gynnwys Cofrestriadau ceir, Llongau a chytundebau Criw, Rheilffyrdd a hanes y ffyrdd yng Nheredigion. 
Mynediad £6.50, i gynnwys te, coffi a chinio ysgafn. Croeso cynnes i bawb.
Rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ( email / 01970 832573) i fwcio le, er mwyn i ni ddod â digon o fwyd!
 
14 Mai, 10yb-4yp Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.
Diwrnod llawn o sgyrsiau, cyflwyniadau a stondinau, a chyfle i siarad gydag arbenigwyr yn y maes. Diwrnod delfrydol i bawb sy’n ymddiddori ym mhob agwedd o Hanes Teulu a Hanes Lleol. Cynhelir y digwyddiad mewn cydweithrediad â Chymdeithas Hanes Teulu Ceredigion a Chymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru. Mynediad am ddim.
Bydd gan y Cymdeithas stondin yn y digwyddiad hyn.
 
25 Mai, 6yh - Ymweliad â’r “Internal Fire Museum of Power” yng Nghastell Pridd, Tanygroes. SA43 2JS.
Mae’r Amgueddfa wedi ei lleoli ar heol yr A487 (Aberteifi i Aberystwyth), 8 milltir i’r gogledd o Aberteifi, ychydig cyn pentref Tanygroes (fe welwch arwyddion o’r heol).
Bwriedir cwrdd ym Maes Parcio’r Amgueddfa ar gyfer y daith o amgylch a fydd yn dechrau am 6.00 y.h., pan fyddant yn dechrau nifer o’r peiriannau.
Cost: £6.00 y person (£5.00 gostyngiad). Bydd tê a choffi ar gael (am gost ychwanegol).
Croeso i aelodau, unrhyw un nad sydd yn aelod, ffrindiau a pherthnasau – mae angen lleiafswm o 20.
Os am ddod, a fyddech cystal ag archebu lle gyda Lesley ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. er mwyn i ni gael gwybod y nifer fydd yn dod.
Byddwn yn falch iawn petaech yn ymuno â ni ar gyfer yr ymweliad – cewch eich rhyfeddu!!

29 Mehefin - "Llandysul Railway" with Ken Jones

24 Awst, 6yh: Ymweliad ag Amgueddfa Peter Newill
Gerynant, Talgarreg. SA44 4ESDydd Mercher, 24ain Awst. Cwrdd yn yr Amgueddfa am 6.00 y.h.
Nid oes tal mynediad ond croesewir cyfraniadau.  Mae yna dafarn gerllaw lle gallwn gwrdd am ddiod yn dilyn yr ymweliad (opsiynol).

28 Medi -  "Maritime Archaeology – Home & Away" with Prof. Nigel Nayling **Dyddiad wedi newid - yn wreiddiol 27/4**

26 Hydref -  "Ceredigion Limekilns" with Richard Lewis

30 Tachwedd Film Night with Ivor Thomas

Ychydig dros 100 mlynedd, yn 1916 dangoswyd y ffilm "Battle of the Somme" yn yr Assembly Hall y Porth.
Byddwn yn dangos y ffilm eto ar Nos Fercher 30ain Tachwedd, 7yh, Yng Gwesty'r Porth, Llandysul.
 
Battle of the somme poster

 

14 Rhagfyr Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Porth 

 

Newyddion | News

Newsletter

Am newyddion hanes lleol, danysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost.

For local history news, subscribe to our email newsletter.


 

Diwrnod Agored / Open Day

DIWRNOD AGORED HANES LLEOL

Dydd Sadwrn, 21ain Mai, 2022, 11yb – 4yh

Neuadd Tysul, Llandysul

Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb.

LOCAL HISTORY OPEN DAY

Saturday, 21 May, 2022,11am – 4pm

Tysul Hall, Llandysul

Entrance is free and everyone is welcome.

 


 

 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Cyflwyniad: Cardiau Post Llandysul  1900 - 1920

gan Andrew Williams

Nos Fercher, 27ain April, 2022, 7yh – 9yh yn Y Porth, Llandysul

Croeso cynnes i bawb !

 

Illustrated talk: Postcard Views of Llandysul - 1900 - 1920

by Andrew Williams

Wednesday, 27 April, 2022, 7pm – 9pm, Y Porth, Llandysul

All Welcome !


Go to top