st-tysul-church

Newyddion | News

Newsletter

Click here to sign up to our newsletter.


 

“Mynediad Agored” | “Open Access”

Mynediad Agored

Mae’r ystafell gyfrifiadur ar y llawr cyntaf o Lyfrgell Llandysul ac mae’n agored i’r cyhoedd rhwng 3yp a 5yp ar y dyddiadau canlynol:-

Awst 7 a 22 a mis Medi 5 2016.

Cyfleusterau sydd ar gael i’w defnyddio yn cynnwys 10 cyfrifiadur gyda mynediad i:

“Microsoft Office”,  Llungopiiwr A3, argraffydd a scaniwr, ac ar gyfer y rhai sydd yn dilyn “Hanes Teulu” mynediad am ddim i wefannau hel achau Ancestry a ‘Find My Past”.

Caiff y sesiynau  yma eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac maent AM DDIM (Bydd rhaid talu am lungopiio, ac am ddefnyddio’r argraffydd). 


Open Access

The Computer Room on the first floor of  Llandysul  Library is open to the public between 3pm and 5pm on the following Mondays:

August 7 and 22 and Septembe 5 2016.

Facilities available to use include 10 computers with access to:

Microsoft Office, an A3 photocopier, printer and scanner, and for those tracing their family history, free access to the genealogy sites Ancestry and Find my Past.

These sessions are run by volunteers and are completely FREE (photocopies and prints are payable).   


 

Cyfarfod Nesaf / Next Meeting

Nos Fercher 24ain Awst | Wednesday 24th Awst

Ymweliad ag Amgueddfa Peter Newill
Gerynant, Talgarreg. SA44 4ESDydd Mercher, 24ain Awst. 
Cwrdd yn yr Amgueddfa am 6.00 y.h.
Nid oes tal mynediad ond croesewir cyfraniadau.  Mae yna dafarn gerllaw lle gallwn gwrdd am ddiod yn dilyn yr ymweliad (opsiynol).
 
Visit to Peter Newill's Museum 
Gerynant, Talgarreg. SA44 4ES. Wednesday, 24 August.  
Meet at museum at 6 pm.  
No set admission charge but donations welcomed.  There is a pub nearby, where we can have a drink afterwards (optional!)
 

 
 

Arddangosfa / Exhibition

Arddangosfa yn y Llyfrgell

“ER COF AM EIN HARWYR O’R RHYFEL BYD CYNTAF:

Cyflwynir yr Arddangosfa i bawb a wasanaethodd o Landysul a’r Cylch

Gweler y tudalen ar yr Arddangosfa yma.

 

Exhibition in the Library

“In Remembrance of our WW1 Heroes & Heroines:

An Exhibition dedicated to all those who served from Llandysul and the surrounding areas”

See the Exhibition page for more details.


 

Go to top